Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

I INFORMACJE OGÓLNE

X Edycja Dance Passion zorganizowana jest w trybie dwudniowym.
Każdy dzień dedykowany jest innym stylom tanecznym zgodnie z poniższym:

25 maj (sobota): street dance, inne formy tańca, disco dance, 30+
26 maj (niedziela): jazz dance, modern, show dance
, akro dance.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół tańca, sekcji tańca działających przy ośrodkach kultury,
a także stowarzyszeniach artystycznych itp., którzy kwalifikują się do przynajmniej jednej z podanych poniżej kategorii tanecznej.

Rejestracja do każdej kategorii tanecznej i wiekowej odbywa się w dniu jej rozgrywania od godziny dziewiątej rano.

II KATEGORIE

Street Dance: soliści, duety, mini formacje, formacje.
Hip hop, dancehall, popping, locking, new age, house, break dance.
W prezentacjach solo/duet/mini formacje/formacje niedozwolone jest wykorzystywanie rekwizytów.

a) dzieci do 8 lat,
b) dzieci 9-12 lat,
b) juniorzy 13-16 lat,
c) seniorzy pow. 17 lat.

Inne formy tańca: formacje.
Wszystkie techniki które nie zostały wymienione w innych kategoriach: cheerleading, t. towarzyski itd.

a) dzieci do 8 lat,
b) dzieci 9-12 lat,
c) juniorzy 13-16 lat,
d) seniorzy pow. 17 lat.

Disco Dance: mini formacje, formacje.
Prezentacje dynamiczne, charakterystyczne dla tańca disco dance, oparte na jednolitości techniki
i formy. W prezentacjach mini formacje/formacje niedozwolone jest wykorzystywanie rekwizytów.

a) dzieci do 8 lat,
b) dzieci 9-12 lat,
c) juniorzy 13-16 lat,
d) seniorzy pow. 17 lat.

Open 30+: formacje.
Dozwolone są wszelkie techniki taneczne i rekwizyty.

a) seniorzy pow. 30 lat.

Jazz Dance: soliści, duety, mini formacje, formacje.
Choreografie bazujące na technikach stylu jazzowego. W prezentacjach solo/duet/mini formacje/formacje niedozwolone jest wykorzystywanie rekwizytów.

a) dzieci do 8 lat,
b) dzieci 9-12 lat,
c) juniorzy 13-16 lat,
d) seniorzy pow. 17 lat.

Show Dance-mini formacje, formacje:
Prezentacja artystyczna danego tematu posiadająca dramaturgie przedstawianą przy użyciu różnych technik tanecznych. Jest możliwość użycia rekwizytów I scenografii. Montaż rekwizytów i scenografii maksymalnie 45 sekund).

a) dzieci do 8 lat,
b) dzieci 9-12 lat,
c) juniorzy 13-16 lat,
d) seniorzy pow. 17 lat.

 Modern/Taniec Współczesny: soliści, duety, mini formacje, formacje:
W prezentacjach solo/duet/mini formacje/formacje niedozwolone jest wykorzystywanie rekwizytów.

a) dzieci do 8 lat,
b) dzieci 9-12 lat,
c) juniorzy 13-16 lat,
d) seniorzy pow. 17 lat.

Akro Dance: mini formacje, formacje:
Akrobatyka z elementami tańca.

a) dzieci do 8 lat,
b) dzieci 9-12 lat,
c) juniorzy 13-16 lat,
d) seniorzy pow. 17 lat.


Zasady regulaminowe dotyczące każdej kategorii tanecznej:

A. Kategorie taneczne i wiekowe dzielą się według poziomów zaawansowania
(tylko mini formacje i formacje):

– open: wszystkie zgłoszone prezentacje biorą udział w jednej kategorii niezależnie od poziomu zaawansowania.

– początkujący: mini formacje/formacje w których min. 70% tancerzy to tancerze ze stażem do 2 lat trenowania danego stylu.

– zaawansowany: pozostałe mini formacje/formacje które nie kwalifikują się do poziomu początkującego.

 • Przynależność do kategorii wg. poziomu zaawansowania określa trener/osoba zgłaszająca daną formację.
 • Istnieje możliwość zgłoszenia formacji początkującej do kategorii poziomu zaawansowanego (odwrotnie brak takiej możliwości).
 • Możliwa jest sytuacja, gdzie komisja sędziowska uzna, że formacja zgłoszona do kategorii początkującej reprezentuje poziom znacząco wyższy niż początkujący i zostanie przeniesiona do kategorii o wyższym poziomie zaawansowania (formacja wystąpi drugi raz w nowej kategorii,
  jeśli ta jeszcze się nie odbyła).

B. Kategorie taneczne i wiekowe dzielą się według ilości tancerzy:

 • Solo – 1 osoba,
 • Duet – 2 osoby,
 • Mini formacja – od 3 do 8 osób,
 • Formacja – od 9 osób wzwyż.

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje:

 • solo – rocznik urodzenia tancerza,
 • duety – rocznik urodzenia starszego tancerza z duetu,
 • mini formacje – rocznik urodzenia najstarszego tancerza ze składu mini formacji,
 • formacje – rocznik urodzenia najstarszego tancerza ze składu formacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii według kryterium wiekowego, kryterium poziomu zaawansowania i kryterium ilości osób w zespołach (mini formacje/formacje) w przypadku niewielkiej ilości prezentacji zgłoszonych do konkursu w poszczególnych kategoriach.

W przypadku kategorii solo/duety organizator zastrzega sobie możliwość dzielenia parkietu, aby rozgrywać w tym samym czasie konkurencje dwóch lub więcej grup wiekowych z tej samej kategorii tanecznej.

C. Muzyka

 • eliminacje i finał solo/duety (street dance) – muzyka organizatora,
 • eliminacje solo/duety (modern, jazz dance) – muzyka organizatora,
 • finał solo/duety (modern, jazz dance) – muzyka własna,
 • mini formacje/formacje (każda kategoria) – muzyka własna,
 • Każdy zespół/uczestnik prezentuje jedną choreografie w danej kategorii tanecznej.

D. Czas trwania prezentacji

 • Solo/duety – 1 minuta (60 sekund),
 • Mini formacje – od 2 minut do 3 minut,
 • Formacje – od 2:45 minuty do 4 minut.

Trener/Uczestnik przygotowuje pendrive z nagraniem podkładu muzycznego do prezentacji. Nagrania należy dostarczyć obsłudze akustycznej w dniu prezentacji. Niedopuszczalny jest telefon komórkowy jako źródło dźwięku. Pendrive powinien być podpisany nazwa zespołu który jest podany na karcie zgłoszeń. Uczestnik powinien posiadać przy sobie kopię zapasową podkładu muzycznego na nośniku typu pendrive.

III KOMISJA KONKURSU

Skład:

 • Rafał Lebiest – Przewodniczący Komisji,
 • Andrii Shkapoid,
 • Danuta Kampa,
 • Dariusz Kryla,
 • Bartłomiej Łącki,
 • Paweł Potępa,
 • Honorata Włoch.

Zadania Komisji:

 • Rzetelne analizowanie prezentacji uczestników Konkursu,
 • Ocena prezentacji według kryteriów zawartych w karcie ocen,
 • Wypełnianie kart ocen,
 • Przyznanie nagród w siedmiu kategoriach tanecznych podzielonych ze względu na wiek,
  ilość tancerzy, poziom zaawansowania),
 • Nadzór nad pracą komisji oraz rozstrzyganie spraw spornych będzie należało do organizatorów.

Kryteria oceny:

Każdy członek Komisji będzie przyznawał od 1 do 10 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

 • Technika tańca,
 • Wyraz artystyczny,
 • Choreografia,
 • Pomysłowość estetyka,
 • Dobór kostiumów i muzyki.

Skrajne noty sędziowskie nie są brane pod uwagę. Nie mają tym samym wpływu na wynik końcowy.

Protesty są przyjmowane tylko i wyłącznie w formie pisemnej do 30 minut po zakończonej konkurencji po wpłaceniu wadium w wysokości 200 zł. W przypadku nieuzasadnionego protestu wadium nie jest zwracane.

IV WARUNKI UCZESTNICTWA-ZGŁOSZENIE

 • Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie: www.konkurstanca.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 IV 2024.
 • Warunkiem wpisania zgłoszonego zespołu na listę startową jest wpłata akredytacji w wysokości 50 zł za każdego Uczestnika za każdą kategorię w której występuje na numer konta: mBank 83 1140 2004 0000 3102 8208 0834
  (w tytule prosimy podać nazwę grupy oraz instytucje delegującą lub imię i nazwisko tancerza/y w kat. solo/duety) najpóźniej do 30 IV 2024 r.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie organizator nie zwraca opłaty akredytacyjnej.
 • Brak zaksięgowanej akredytacji do końca dnia 30 IV 2024 r. wyklucza możliwość udziału w Konkursie.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu mailowego/telefonicznego z osobą zgłaszającą zespół po otrzymaniu zgłoszenia i nieodnotowaniu wpływu opłaty startowej w określonym czasie.
 • W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu przyjmowania zgłoszeń w konkretnej kategorii tanecznej. Stosowna informacja w tym zakresie zostanie przesłana do instruktorów oraz opublikowana na stronie internetowej wydarzenia, oraz na profilach społecznościowych Organizatora.
 • Organizator informuje, że zarówno na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy, oraz w czasie jej trwania nie ma możliwości modyfikacji zgłoszenia oraz list startowych.
 • Każdy zespół taneczny może wprowadzić jedną osobę dorosłą zwolnioną z opłaty wstępu na widownie (instruktor, choreograf, opiekun grupy).

V INFORMACJE DODATKOWE

 • Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt i we własnym zakresie.
 • Uczestnicy lub instytucje delegujące pokrywają koszt akredytacji, noclegów i wyżywienia.
 • Kolejność prezentacji uczestników zależna jest od wyniku losowania w dniu 12 V 2024.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie ich do celów marketingowych przez organizatora.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rejestracji filmowej a także prawo fotografowania prezentowanych choreografii i wykorzystania zdjęć do folderu, oraz innych materiałów promocyjnych.
 • Każdy uczestnik Konkursu musi posiadać ważny dokument tożsamości potwierdzający wiek.
 • Możliwa jest wyrywkowa kontroli wieku członków zespołu. W przypadku nie spełnienia wymagań zespół zostanie zdyskwalifikowany bez prawa do zwrotu akredytacji.
 • Jednostka delegująca Uczestników musi zapewnić opiekę swoim podopiecznym.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach obiektu, gdzie odbywa się Konkurs.
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za urazy powstałe podczas trwania Konkursu.
 • Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu RODO.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania Konkursu.
 • W trakcie Konkursu czynne będą stoiska z ciepłymi posiłkami.

VI NAGRODY

 • Komisja Konkursu przyzna nagrody we wszystkich kategoriach.
 • Komisja będzie mogła przyznać maksymalnie pięć nagród w każdej kategorii.
 • Nagrodą przyznaną przez Komisję będzie puchar oraz dyplom.
 • każdy uczestnik grupy wiekowej „dzieci do 8 lat”, oraz „dzieci 9-12 lat” otrzyma pamiątkowy medal.

VII DANE TECHNICZNE

 • Wymiary sceny (parkiet):
  Szerokość: 12 m.
  Głębokość: 12 m.

VIII BILETY

 • Osoby nie będące Uczestnikami Konkursu, a chcące śledzić przebieg zmagań, zobligowane są do zakupu biletu wstępu na widownie według cennika:
  – dzieci do ukończenia piątego roku życia – wstęp wolny,
  – wszyscy pozostali – 20 pln/dzień
 • Bilety dostępne będą w kasie w dniu Konkursu,
 • Cały przebieg Konkursu dostępny będzie także za pośrednictwem bezpośredniej transmisji online. Szczegóły techniczne odnośnie transmisji podane zostaną drogą mailową, na profilach społecznościowych Organizatora, oraz na stronie internetowej wydarzenia bezpośrednio przed wydarzeniem.

IX POSTANOWIENA KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, zwłaszcza w przypadku zbyt małej lub zbyt dużej ilości zgłoszeń w kategoriach,
  tj. możliwość łączenia/dzielenia kategorii.

X KONTAKT

Marieta Kalinowska
e-mail: zgloszenia@konkurstanca.pl
tel: 605 119 108 (godz. 12-20),
www.konkurstanca.pl